Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā

Kategorija: Izsniegtās būvatļaujas
Trešdiena, 20 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 12 Maijs 2015 10:04

Būvatļauja

Pasūtītājs (būvētājs)

Būvobjekts

numurs

pieprasījums būvatļaujas saņemšanai

izsniegšanas datums

fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums

nosaukums

Adrese

1

07.01.2014

07.01.2014

Aigars Mednis

Saimniecības ēkas būvniecība

Sporta iela 30, Balvi, Balvu novads

2

08.01.2014

08.01.2014

Ivaram Frolovam

Atpūtas ēkas būvniecība

"Salmaņi", Balvu pagasts, Balvu novads

3

14.01.2014

14.01.2014

Juris Smirnovs

Dzīvojamās mājas būvniecība

Līču iela 6, Balvi, Balvu novads

4

14.01.2014

14.01.2014

Lonija Babre

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Brīvības iela 17, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

5

23.01.2014

24.01.2014

Jāzeps Igauns

Pirts būvniecība

"Madariņas", Krišjāņu pagasts, Balvu novads

6

28.01.2014

28.01.2014

SIA"Paradīzes putni"

Teritorijas labiekārtošana

"Paradīzes","'Putni" Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

7

30.01.2014

30.01.2014

SIA"TAKO SD"

Iebraucamā ceļa būvniecība

Stacijas iela 34, Balvi, Balvu novads

8

05.02.2014

05.02.2014

Marija Jegorova

Kūts būvniecība

"Spāres",  Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

9

05.02.2014

05.02.2014

Violeta Pušpure, Jānis Pušpurs

Pirts būvniecība

"Akmeņlauki",  Balvu pagasts, Balvu novads

10

13.02.2014

17.02.2014

Edgars Gabranovs

Pirts rekonstrukcija

Bērzpils iela 57, Balvi, Balvu novads

11

18.02.2014

18.02.2014

Zinaida Medvedeva

Lopkautuves rekonstrukcija

"Upatnieki" ,Rubeņi  Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

12

19.02.2014

19.02.2014

Dzintra Baško

Saimniecības ēkas būvniecība

"Priedītes" ,  Kubulu pagasts, Balvu novads

13

19.02.2014

20.02.2014

Juzefa Stepāne, Vineta Muzaļevska  Ilgmārs Stepāns

Tehnikas šķūņa, pirts, garāžas, malkas šķūņa būvniecība

"Līčupes", Žogi,  Krišjāņu pagasts, Balvu novads

14

25.02.2014

25.02.2014

SIA"ARKO ENERGY"

Esošās darbnīcas ēkas rekonstrukcija par koģenerācijas staciju

Bērzpils iela 67 A, Balvi, Balvu novads

15

21.02.2014

25.02.2014

SIA"DOLO"

Koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas "kopprojekta, SIA"DOLO"; K.Lapsas un A. Komana, zemes īpašumos

Lazdulejas un Briežuciema pagastos, Balvu novads

16

24.02.2014

25.02.2014

Sarmīte Vitreda

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

"Ezermalas", Balvu pagasts, Balvu novads

17

25.02.2014

26.02.2014

SIA"Balvu autotransports"

Esošās ēkas rekonstrukcija (katlumāja)

Ezera iela 3, Balvi, Balvu novads

18

10.03.2014

10.03.2014

Ņina Brosova

Saimniecības ēkas būvniecība

"Ķirši"  Vīksnas pagasts, Balvu novads

19

10.03.2014

10.03.2014

SIA"A.K.7"

Piebūve pie esošās ēkas

Vidzemes iela 28A  Balvi, Balvu novads

20

16.03.2014

17.03.2014

Eriks Kokorevičs

Dīķa būvniecība

"Olūti"  Kubulu pagasts, Balvu novads

21

18.03.2014

19.03.2014

SIA"Liepas Z"

Būvmateriālu un tehnikas novietnes laukuma būvniecība

"Kalmes"  Kubulu pagasts, Balvu novads

22

17.03.2014

20.03.2014

AS "Sadales tīkls" ZA reģions

0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3050, F-2, F-6

Darbnīcas, Tilža, Tilžas pagasts, Balvi

23

25.03.2014

25.03.2014

Ineta Jasinska

Viesu nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana

Rūpniecības iela 6, Balvi, Balvu novads

24

25.03.2014

25.03.2014

Skaidrīte Pilāte

Pirts būvniecība

"Vecpalsēni" ,  Tilžas pagasts, Balvu novads

25

25.03.2014

25.03.2014

Ilona Gruševa

Melnās pirts būvniecība

Stacijas iela 4 ,  Bērzpils pagasts, Balvu novads

26

26.03.2014

26.03.2014

Oļģerts Zaharāns

Piebūves būvniecība

"Gailīšī",  Vectilžas pagasts, Balvu novads

27

02.04.2014

02.04.2014

Ilgvars Dičevskis

Lauksaimniecības noliktavas būvniecība

"Akmeņsala", Krišjāņu pag, Balvu novads

28

03.04.2014

03.04.2014

Z/S "Užgava"

Pagraba būvniecība

"Vērdiņi", Balvu pagasts, Balvu novads

29

03.04.2014

03.04.2014

Z/S "Užgava"

Kūts un šķūņa būvniecība

"Vērdiņi", Balvu pagasts, Balvu novads

30

09.04.2014

09.04.2014

Mareks Jermacāns

Pirts būvniecība

"Radiņi",Tilžas pagasts, Balvu novads

31

22.04.2014

22.04.2014

Z/S "Užgava"

Saimniecības ēkas būvniecība

"Vērdiņi", Balvu pagasts, Balvu novads

32

22.04.2014

23.04.2014

Balvu novada pašvaldība

Ceļa "Gobusala -Guznava" posma rekonstrukcija

 Kubulu pagasts, Balvu novads

33

29.04.2014

29.04.2014

Irēna Zelča

Garāžas būvniecība

Bērzu iela 8, Balvi, Balvu novads

34

12.05.2014

13.05.2014

Ivars Šmats

Garāžas un malkas šķūņa būvniecība

"Vecā parka mājas", Kubulu pagasts, Balvu novads

35

19.05.2014

19.05.2014

SIA"Meža Mednis

Saimniecības ēkas un palīgēkas būvniecība

"Irbulāji", Briežuciema pagasts, Balvu novads

36

25.05.2014

26.05.2014

Eriks Kokorevičs

Saimniecības ēkas būvniecība un dzīvojamās mājas rekonstrukcija

"Olūti", Kubulu pagasts, Balvu novads

37

21.05.2014

27.05.2014

SIA "Tele Tower"

Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība

 Dārza iela 21, Bērzpils pagasts, Balvu novads

38

06.06.2014

09.06.2014

SIA "JOKERS LTD"

Spēļu zāles būvniecība 1. kārta

Kalna iela 2, Balvi, Balvu novads

39

10.06.2014

10.06.2014

Kaspars Sirmais

Dzīvojamās mājas būvniecība

"Saulītes-1", Kubulu pagasts, Balvu novads

40

10.06.2014

10.06.2014

Renāte Cakule

Šķūņa būvniecība

"Mednieki", Tilžas pagasts, Balvu novads

41

12.06.2014.

12.06.2014.

Svetlana Romanovska

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija

Teātra iela 12, Balvi, Balvu novads

42

12.06.2014.

12.06.2014.

Dzintra Baško

Dzīvojamās mājas būvniecība

"Priedītes", Kubulu pagasts, Balvu novads

43

27.06.2014.

27.06.2014.

Guntars Ņikuļins

Pirts būvniecība

Partizānu iela 57, Balvi, Balvu novads

44

16.07.2014.

16.07.2014.

Skaidrīte Kaša

Šķūņa būvniecība

"Ezerlīči", Tilžas pag, Balvu novads

45

17.07.2014

17.07.2014

AS "Sadales tīkls" ZA reģions

0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3390

Bērnudārzs, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads

46

17.07.2014.

18.07.2014.

Sanita Karavoičika

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija

Rūpniecības iela 18, Balvi, Balvu novads

47

22.07.2014.

22.07.2014.

Regīna Kuļša

Malkas šķūņa, siena šķūņa, kūts, virtuves, divu garāžu, tehnikas novietnes, un nojumes būvniecība

"Pīlādžogas", Balvu pagasts, Balvu novads

48

29.07.2014.

29.07.2014.

Vairis Bukšs

Saimniecības ēkas būvniecība

Balvu iela 10, Kubulu pagasts, Balvu novads

49

29.07.2014

30.07.2014

Z/S "LĪČI"

Mēslu krātuves būvniecība

"Līči", Kubulu pagasts, Balvu novads

50

30.07.2014

04.08.2014

AS "Sadales tīkls" ZA reģions

0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3021, F-2

Darbnīcas, Balvi, Balvu novads

51

30.07.2014

07.08.2014

Balvu novada pašvaldība Kubulu pagasta pārvalde

Esošās ēkas rekonstrukcija (malkas šķuņa būvniecība)

 Kubulu pagasts, Balvu novads

52

18.08.2014.

18.08.2014.

Stefans Rakstiņš

Saimniecības un noliktavas ēkas būvniecība

"Čeriņi", Bērzpils pag, Balvu novads

53

22.08.2014

22.08.2014

SIA "COMPAQPEAT"

Ceļa izbūve tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

"Lutinānu purvs", Briežuciema pagasts, Balvu novads

54

26.08.2014.

26.08.2014.

Juris Ločmans

Dzīvokļa pārbūve

Brīvības iela66-17, Balvi, Balvu novads

55

26.08.2014.

26.08.2014.

Edgars Plutovs

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

"Mālīši", Kubulu pagasts, Balvu novads

56

27.08.2014

27.08.2014

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Valsts nozīmes ūdensnotekas "Žaugupe" rekonstrukcija

Balvu pagasts, Balvu novads

57

25.08.2014

28.08.2014

SIA"TRUSTIMEX"

Noliktavas ēkas būvniecība

"Alejas", Rubeņu ciems, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

 

Izsniegtās būvatļaujas 01.10.2014 - 31.12.2014.
Iesnieguma datums Pasūtītājs Objekts, adrese Rezultāts Būvatļaujas spēkā stāšanās datums
02.10.2014. Juridiska persona Valsts nozīmes ūdensnotekas ''Dūrupe", ŪSIK 16/90-109/83 Balvu pag., Rugāju pag. Izsniegta būvatļauja 06.10.2014. 06.10.2014.
09.10.2014. Juridiska persona Meža ceļa "Kārnītes ceļš" Pk 00+00 - Pk 14+00, Bērzkalnes pag. Izsniegta būvatļauja 10.10.2014. 10.10.2014.
09.10.2014. Juridiska persona Garāža, "Iesalnieki", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 10.10.2014. 10.10.2014.
09.10.2014. Juridiska persona Noliktava, "Iesalnieki", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 10.10.2014. 10.10.2014.
20.10.2014. Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība un piena mājas pārbūve "Akmeņsala", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja 23.10.2014. 23.10.2014.
22.10.2014. Juridiska persona Maģistrālais piekļuves punkts SIA "Lattelecom", Balvi Izsniegta būvatļauja 11.11.2014. 11.11.2014.
22.11.2014. Juridiska persona Valsts nozīmes ūdensnotekas "Dzirla", 26/20-188/80 Kubulu pag., Vīksnas pag. Izsniegta būvatļauja 25.11.2014. 25.11.2014.
19.11.2014. Juridiska persona Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Volāni", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 25.11.2014. 25.11.2014.
13.11.2014. Juridiska persona Apkures katlu mājas būvniecība "Lutināni", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 28.11.2014. 28.11.2014.
19.12.2014. Fiziska persona Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecība "Boreņi", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 19.12.2014. 19.12.2014.
18.12.2014. Juridiska persona Kūts pārbūve, mēslu krātuves būvniecība "Vecavotiņi", Vectilžas pag. Izsniegta būvatļauja 22.12.2014. 22.12.2014.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei