Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests

Kategorija: Sociālais dienests
Pirmdiena, 11 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 12 Jūnijs 2015 14:01

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tālr./Fakss 64521998

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests ir Balvu novada pašvaldības iestāde, kas darbojas uz nolikuma pamata.

Sociālā dienesta mērķis ir īstenot likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi sociālajā jomā, nodrošināt sociālo darbu, sociālo palīdzību, psiholoģisko atbalstu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Balvu novada pašvaldības teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām.

Sociālā dienesta galvenās funkcijas:

• Izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politiku Balvu novada pašvaldības teritorijā.
• Nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Balvu novada teritorijā deklarējušas savu pamata dzīves vietu.
• Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi palīdzēt atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
• Koordinēt valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem.

Sociālā palīdzība
Naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.
Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Sociālās aprūpes mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Sociālā rehabilitācija
Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas cilvēku dzīvē.

Sociālais dienests nodrošina:
• sociālo (materiālo) palīdzību;
• sociālo aprūpi pensionāriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
• sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sociālo rehabilitāciju personām ar kustību traucējumiem.

Kas var saņemt sociālos pakalpojumus?
Sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā darba pakalpojumi un sociālā rehabilitācija tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.

Jūsu tiesības:
• saņemt profesionālu palīdzību;
• saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;
• līdzdarboties lēmumu pieņemšanā;
• saņemot rakstveida atteikumu, pārsūdzēt to.

Jūsu pienākumi:
• sniegt patiesu informāciju;
• līdzdarboties problēmu risināšanā;
• sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei