Normatīvie akti

Kategorija: Sociālais dienests
Ceturtdiena, 14 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 Februāris 2019 15:56

Likumi:

„Par sociālo drošību" (Latvijas Vēstnesis, 144 (427), 21.09.1995.)

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" (Latvijas Vēstnesis, 168 (2742), 12.12.2002.)

Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 126 (5953), 27.06.2017.)

Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (Latvijas Vēstnesis, 28 (5118), 21.03.2014.)

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (Latvijas Vēstnesis, 257 (5317), 30.12.2014.)

Ministru kabineta 18.12. 2012. noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 1 (4807), 02.01.2013.)

Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (Latvijas Vēstnesis, 203 (4806), 28.12.2012.)

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (Latvijas Vēstnesis, 51/52 (4243/4244), 31.03.2010.)

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.)

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 203(4189), 28.12.2002.)

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (Latvijas Vēstnesis, 97 (4083), 26.06.2009.)

Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” (Latvijas Vēstnesis, 53 (4039), 03.04.2009.)

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 63 (3847), 23.04.2008.)

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 207 (3575), 29.12.2006.)

Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” (Latvijas Vēstnesis, 180 (3548),09.11.2006.)

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (Latvijas Vēstnesis, 184 (3342), 17.11.2005.)

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (Latvijas Vēstnesis, 81 (2846), 30.05.2003.)

 

Pašvaldības saistošie noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei