Sociālās palīdzības nodaļa

Kategorija: Sociālais dienests
Sestdiena, 27 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 Marts 2019 13:50

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Linda LAICĀNE
Tālr.: 64521176,
mob.: 25608650

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:

 • izvērtē ģimenes (personas) ienākumus un personiskos resursus, veic klienta apsekošanu dzīvesvietā;
 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, informē par tiesībām un iespējām to saņemt, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņa materiālo resursu novērtējumu Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus;
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • izsniedz izziņas par apgādnieku ienākumiem;
 • izsniedz izziņas par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
 • izstrādā Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākošajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

KĀDUS PABALSTUS VAR SAŅEMT BALVU NOVADĀ?

Sociālā palīdzība Balvu novada trūcīgām ģimenēm (personām):

 • brīvpusdienas skolēniem (nepārsniedzot 1,40 EUR/dienā);
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 35,00 EUR/gadā vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (tiek piešķirts pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem) līdz 258,00 EUR/gadā. Ģimenēs, kurās ir bērni, un ģimenēs, kurās nav darbspējīgu personu, dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs ir līdz 344,00 EUR/gadā;
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 60,00 EUR/gadā vienai personai (proporcionāli statusa periodam);
 • Balvu novada profesionālās ievirzes skolās mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Sociālā palīdzība Balvu novada maznodrošinātām ģimenēm (personām):

 • brīvpusdienas skolēniem nepārsniedzot (1,40 EUR/dienā);
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 35,00 EUR/gadā vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 30,00 EUR/gadā vienai personai (proporcionāli statusa periodam);
 • dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (tiek piešķirts pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem) līdz 172,00 EUR/gadā;
 • Balvu novada profesionālās ievirzes skolās mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Bērna piedzimšanas pabalsts:

 • Ja bērna un viņa abu vecāku deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150.00 EUR par katru jaundzimušo bērnu.
 • Ja bērna un viena no vecākiem deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 75.00 EUR par katru jaundzimušo bērnu.

Pabalsts krīzes situācijā: tiek piešķirts ģimenei (personai), kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Balvu novada administratīvā teritorijā (stihiskas nelaimes gadījumā – ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. dabas katastrofas), un dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Veselības uzlabošanas pabalstu var saņemt:

 • Bērni ar invaliditāti, un bērni, kuri slimo ar celiakiju. Pabalsta apmērs ir līdz 120,00 EUR/gadā.
 • Balvu novada iedzīvotāji, kuri slimo ar tuberkulozi (aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus. Pabalsta apmērs ir līdz 35,00 EUR/mēnesī.
 • Balvu novada iedzīvotāji, kuriem veikta   operācija vai bijusi ārstēšanās slimnīcā (t.sk. arī dienas stacionārā) un minētie pakalpojumi saņemti pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā:
  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs ir līdz 100% no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk 350,00 EUR/gadā;
  • personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260,00 EUR, pabalsta apmērs ir līdz 50% no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk 350,00euro/gadā.
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai Afganistānas kara dalībnieki. Pabalsta apmērs ir līdz 95,00 EUR/gadā.
 • Trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras ārstējušās no dažāda veida atkarībām pabalsta apmērs ir līdz 215,00 EUR.
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai trūcīgai ģimenei (personai), pabalsta apmērs ir līdz 150.00 EUR/ģimenei (personai) gadā.

Ēdināšanas pabalsts:

nakts patversmes klientiem; krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) - zupas virtuves taloni (Balvu pilsētā), pārtikas taloni (lauku teritorijā).

Pabalsts sodu izcietušai personai:

Pabalsts tiek izmaksāts 1 reizi gadā un tā apmērs ir 35.00 EUR, pie iesnieguma pievienojot klāt ieslodzījuma vietas izdoto pārvaldes izziņu par atbrīvošanu.

Pabalsts dokumentu atjaunošanai (pases noformēšana):

pabalstu var saņemt trūcīgas personas 1 reizi 5 gados.

Svētku un atceres dienu pabalsti: svētku pabalsts: 85, 90, un 95 gadu dzimšanas dienā – pabalsta apmērs ir 50,00euro; 100.dzimšanas dienā pabalsta apmērs ir 150,00euro; 101. dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā pabalsta apmērs ir 50,00euro; Ziemassvētku pabalsts: bērniem ar invaliditāti un pakalpojuma “Aprūpe mājās” klientiem; Politiski represētā personām – 30,00euro/gadā; Pabalsts goda pilsoņiem-760,00euro apmērā/gadā.

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem:

 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā.
 • brīvpusdienas skolēniem (nepārsniedzot 1,40 EUR dienā).
 • mācību līdzekļu iegāde 35,00 EUR/gadā skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu.
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 120,00 EUR/gadā.
 • dzīvokļa pabalsts.
 • Balvu novada profesionālās ievirzes skolās mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Pabalsti audžuģimenēm:

 • Pabalsts bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna uzturam 40% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī.
 • Audžuģimenēm tiek piešķirts vienreizējs pabalsts bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei - 45,00 EUR apmērā.

Pabalsts nestrādājošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kurš dzīvo viens un kura ienākumi nepārsniedz 260,00 EUR/mēnesī, mājokļa pabalsts (par dzīvokļa apkuri vai malkas iegādei), līdz 115,00 EUR/gadā.

Pabalsts nestrādājošu pensionāru vai personu ar invaliditāti pārim, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgiem apgādniekiem un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 200,00 EUR/mēnesī, mājokļa pabalsts.

Svarīgi! Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti: pabalsta pieprasītājs, katru gadu no 1.oktobra, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, tam pievienojot: īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (izņemot mājokļa īpašnieka pirmās pakāpes radiniekiem); izdevumus attaisnojošos dokumentus; izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes konta par pēdējo pilno trīs kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.

Apbedīšanas pabalsts: pabalstu piešķir par mirušo personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Balvu novads un izmaksā tai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Ja VSAA izmaksātais pabalsts ir mazāks par 380,00 EUR, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 380,00 EUR un VSAA izmaksāto pabalsta summu.

Klientu pieņemšanas laiki Balvu pilsētā un pagastos:

Pieņemšanas vieta

Speciālista vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki 

Tālruņa numurs

Raiņa iela 52,
Balvi

Linda Laicāne

Pirmdiena 8.30-18.00 (pēc pieraksta)
Trešdiena 8.30-17.00 (pēc pieraksta)
Piektdiena 8.30-12.00 (pēc pieraksta)

64521176
25608650

Raiņa iela 52,
Balvi

Maruta Sirmā

Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-18.00 (pēc pieraksta)
Trešdiena 8.30-12.00; 13.00-16.00
Piektdiena 8.30-12.00

64521176
26195354

Raiņa iela 52,
Balvi

 

Laura Līdaciņa

 

Pirmdiena 8.30 - 12.00; 13.00-18.00
Trešdiena 8.30 – 12.00; 13.00-16.00 (pēc pieraksta)
Piektdiena 8.30 - 12.00

64521176
28684541

Raiņa iela 52,
Balvi

Aina Stahovska

Pirmdiena 8.30-13.00; 14.00-18.00
Trešdiena 8.30-13.00; 14.00-17.00
Piektdiena 8.30-13.00; 14.00-16.00

64521176
26186216

Raiņa iela 52,
Balvi

"Pagastmāja", Balvu pagasts

Brīvības iela 3a, Tilža,Tilžas pagasts

Anna Bikaviņa

Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-18.00
(Balvu pagasta iedzīvotāju pieņemšana)
Trešdiena 8.30-12.00; 13.00-17.00

Piektdiena 8.30-12.00

Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-16.00

64521176
27880978
64521357

Balvu iela 15, Kubuli,
Kubulu pagasts

“Mieriņi”,
Vīksnas pagasts

Ināra Skopāne

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-18.00

64522236
27815224

27815224

27815224

Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pagasts

Jaunatnes iela 3, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts

Rudīte Dārziņa

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena 9.00.-12.00; 12.30-15.00


Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

26625340

 

64546622

26625340

„Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts

Nadežda Logina

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 8.30-13.00

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-15.00 Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

26183354

64546337
26183354

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts

„Egļuciems”, Lazdulejas pagasts

Evija Čipate

Pirmdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 8.30-15.00

Trešdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-15.00

64522676
26618345

64521372
26618345

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei