Vides pārraudzības valsts birojs informē par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanu atradnē “Lutinānu purvs”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Janvāris 2019 16:03

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018. gada 28. decembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par SIA “IDEA Projekti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “COMPAQPEAT” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lutinānu purvs” Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Balvu novada domē 21.kabinetā un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.